O projekcie

/O projekcie
O projekcie2021-03-22T12:29:55+02:00

Dowiedz się więcej na temat projektu

Jeżeli nie możesz samodzielnie odczytać strony lub samodzielnie odczytać lub wypełnić formularza rekrutacyjnego lub innych dokumentów Organizator lub wskazany pracownik odczyta Ci dowolną zawartość związaną z projektem oraz pomoże wypełnić/wysłać dokumenty. Zgłoś się do Biura Projektu jeżeli potrzebujesz tego rodzaju pomocy.

Projekt jest w pełni dostępny dla osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności: zapewniany usługę tłumacza migowego, placówka żłobka jest dostępna z poziomu wejścia, wejście zaopatrzono w elementy kontrastowe, wszystkie progi mają szerokość co najmniej 90 cm.

Projekt Nowy żłobek w Bochni – radosne dzieci – aktywni rodzice współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Organizator i miejsce realizacji projektu

Organizatorem projektu jest pan Jakub Wróblewski, właściciel Żłobka Malinowy Domek. Projekt realizowany jest w budynku placówki Proszówki 151B, 32-700 Bochnia. Obsługę projektu prowadzi TACON Group spółka jawna z siedzibą w Katowicach.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 24.06.2020 r. do 23.09.2021 roku, w tym:

 • wykonanie prac dostosowawczych i zakup wyposażenia (od 24 czerwca 2020 do 6 grudnia 2020 roku)
 • opieka nad dziećmi (od 7 grudnia 2020 roku do 6 września 2021 roku)

Cele i planowane efekty projektu

Głównym celem projektu jest wejście/powrót na rynek pracy/utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 45 rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Krakowa oraz okolic, poprzez utworzenie 45 nowych miejsc opieki w żłobku znajdującym się w Proszówki 151B, 32-700 Bochnia.

Wsparciem objętych zostanie 45 osób zamieszkałych/pracujących/uczących się w Bochni lub okolicy, w tym:

 • 41 osób pracujących, opiekujących się dzieckiem do lat 3, którym wsparcie w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia lub pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.
 • 4 osoby bezrobotne (pozostające bez pracy)/bierne zawodowo (w tym na urlopie wychowawczym), zmuszone dotychczas do zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ze względu na brak dostatecznej liczby podmiotów instytucjonalnych

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 828.277,81 PLN, w tym:

 • dofinansowanie ze środków unijnych — 703.572,81 PLN
 • wkład własny — 124.705,00 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU

wypełnij formularz i stań się uczestnikiem

Kandydatem do projektu, w którym miejsca opieki żłobkowej dofinansowane są z EFS może być wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku do lat 3.

Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu udziału w projekcie wynosi 307,91 PLN i zawiera:

 • opiekę nad dzieckiem do 10 godzin dziennie
 • pełne wyżywienie
 • zajęcia dodatkowe

Zapoznaj się z planem rekrutacji i skompletuj niezbędne załączniki (wydane co najwyżej w okresie ostatnich 3 miesięcy).

 1. Osoby bezrobotne przygotowują:
 • skan zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub
 • skan oświadczenia o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną aktywnie poszukującą pracy – pobierz wzór oraz skan zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu
 1. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim przygotowują:
 • skan zaświadczenia pracodawcy – pobierz minimalny zakres informacji na zaświadczeniu lub
 • wydruk z CEiDG wraz ze skanem kserokopii wniosku o przyznanie zasiłku macierzyńskiego z potwierdzeniem jego złożenia (adnotacją/pieczątką/UPO) raz dokumentami potwierdzającymi jego pobieranie (np. zaświadczenie ZUS)
 1. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym przygotowują:
 • skan zaświadczenia pracodawcy – pobierz minimalny zakres informacji na zaświadczeniu lub skan kserokopii wniosku o zmianę wpisu do CEiDG z potwierdzeniem jego złożenia (adnotacją/pieczątką/UPO) i wydrukiem potwierdzającym zawieszenie działalności na czas przebywania na urlopie wychowawczym, skan kserokopii oświadczenia o zamiarze podlegania stosownym ubezpieczeniom złożonym do ZUS z potwierdzeniem jego złożenia (adnotacją/pieczątką/UPO) oraz dokumentami potwierdzającymi opłacanie składek na stosowne ubezpieczenie przez ZUS.
 1. Osoby pracujące przygotowują:
 • skan zaświadczenia pracodawcy/zleceniodawcy – pobierz minimalny zakres informacji na zaświadczeniu lub
 • wydruk z CEiDG

ZAMOWIENIA W PROJEKCIE

Sekcja przeznaczona dla podmiotów świadczących usługi dla żłobków

Organizator Projektu ogłasza zapytania ofertowe (dotyczy procedur rozeznania rynku i zasady konkurencyjności).

Zapytanie ofertowe nr 1/KONK/0184  „ADAPTACJA LOKALU NA POTRZEBY PLACÓWKI ŻŁOBKOWEJ” w ramach projektu Nowy żłobek w Bochni – radosne dzieci – aktywni rodzice o numerze RPMP.08.05.00-12- 0184/19

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu.

 • Data publikacji: 2020-08-07
 • Termin składania ofert: 2020-08-25
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: tak
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Status: rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 2/KONK/0184 „ZAKUP WYPOSAZENIA” w ramach projektu Nowy żłobek w Bochni – radosne dzieci – aktywni rodzice o numerze RPMP.08.05.00-12-0184/19

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia.

 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Termin składania ofert: 2020-11-09
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: tak
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Status: rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 3/KONK/0184  „ZAKUP WYPOSAZENIA” w ramach projektu Nowy żłobek w Bochni – radosne dzieci – aktywni rodzice o numerze RPMP.08.05.00-12-0184/19

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wyposażenia.

 • Data publikacji: 2020-11-24
 • Termin składania ofert: 2020-12-01
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: tak
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Status: rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 4/KONK/0184 „ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ” w ramach projektu Nowy żłobek w Bochni – radosne dzieci – aktywni rodzice o numerze RPMP.08.05.00-12-0184/19

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej.

 • Data publikacji: 2020-11-26
 • Termin składania ofert: 2020-12-03
 • Ogłoszenie w bazie konkurencyjności: tak
 • Zobacz treść
 • Złóż ofertę
 • Status: rozstrzygnięte